Положення про НТР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство екології та природних
ресурсів України
_______________________________

“_____” ________________________

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-технічну раду
природного ЗАПОВІДНИКА
«ДРЕВЛЯНСЬКИЙ»


Київ —  2013

 

1. Загальні положення

 

1.1 Науково-технічна рада (далі Рада) природного заповідника   « Древлянський »  (далі Заповідник) створена відповідно до статті 42 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» ( 2456-12 ), Положення про наукову діяльність заповідників і національних  природних парків  України, яке затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.08.2000 №103 та зареєстровано в Мінюсті 27.08.2000 №548/4769, положення про природний заповідник « Древлянський » затверджено  наказом  Міністерства екології та природних ресурсів України від 20.12.2011 №550.
Рада є колегіальним дорадчим органом, який вирішує складні наукові і науково-технічні проблеми, сприяє участі наукової та науково-технічної та природоохоронної громадськості в управлінні науковою, еколого-освітньою і науково-організаційною діяльністю  Заповідника. Вона готує рекомендації щодо основних питань планування, виконання, фінансування, кадрового і матеріально-технічного забезпечення Заповідника.

 

2. Порядок формування науково-технічної ради

 

2.1. Персональний склад Ради за поданням Директора Заповідника погоджуються та затверджується Міністерством екології та природних ресурсів України.
2.2. Персональний склад Ради строком на три роки формується з провідних науковців та фахівців у природоохоронній, еколого-освітній, рекреаційній галузях.
2.3. Головою Ради є директор Заповідника. Він призначає двох заступників та секретаря з числа компетентних та високої кваліфікації спеціалістів. Перший заступник представляє Заповідник,  другий – наукового куратора.
2.4. Обов’язки голови в разі його відсутності виконує один із його заступників.
2.5. Кількісний склад Ради має бути непарним, але не більше 25 осіб.
2.6. Для попереднього розгляду проектів НДР можуть створюватися постійні (або тимчасові) комісії, перелік і персональний склад яких затверджуються Радою.
2.7. Для оперативного реагування Рада може створювати бюро із співробітників Заповідника, які є членами Ради.

 


3. Порядок проведення засідань

 


3.1. Засідання Ради проводяться щокварталу, але не рідше ніж два рази на рік.
3.2. Порядок денний засідання Ради Заповідника формується Директором з урахуванням пропозицій структурних підрозділів та більшості членів Ради.
3.3. Засідання Ради організовується шляхом запрошення її членів не пізніше ніж за сім робочих днів до його початку, оформляється протоколом, який підписує головуючий та  секретар.
3.4. Рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш як 1/2 її складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, де є обов’язковою присутність 2/3 складу Ради.
3.5. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад 50% присутніх членів.
3.6. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням, якщо вона не прийняла рішення про таємне голосування, причому враховуються письмові пропозиції членів Ради, які відсутні на засіданні.
3.7. Витяг із протоколу оформляється на бланку Ради, завіряється  секретарем. Підписи засвідчуються печаткою Заповідника.
3.8. Копії рішення Ради подаються до Міністерства екології та природних ресурсів України у двотижневий строк з дня проведення засідання.
3.9. Директор  Заповідника у разі незгоди з рішенням Ради зобов’язаний негайно інформувати Міністерство екології та природних ресурсів України про суперечності, підтвердивши це протоколом засідання Ради, і звернутися з клопотанням про надання допомоги у вирішенні спірного питання.
3.10.Остаточним у цьому випадку є спільне рішення сторін, які розглядають це клопотання.
3.11. Рішення Ради проводяться в життя наказами директора і підлягають обов’язковому виконанню всіма працівниками Заповідника.

 

4. Основні напрямки роботи

 

4.1. Рада має право розглядати:
науковий профіль, особливості, перспективи й напрями розвитку наукових досліджень, а також природоохоронної, еколого-освітньої, рекреаційної та господарської діяльності;
програми, теми, науково-технічні плани і звіти НДР наукових відділів, окремих співробітників та відповідні річні звіти;
питання видання наукових праць, матеріалів нарад, семінарів, конференцій тощо;
наукові доповіді та практичні рекомендації з питань заповідної справи;
госпдоговірні теми та на конкурсній основі їх виконавців;
питання підготовки і підвищення кваліфікації наукових кадрів, направлення в аспірантуру, підготовки дисертацій;
питання атестації наукових співробітників;
звіти співробітників про наукові відрядження за кордон;
проекти організації  території та охорони природних комплексів Заповідника, результати лісовпорядкувальних та землевпорядкувальних робіт;
внутрішньодержавне (галузеве й міжгалузеве) та міжнародне співробітництво з питань заповідної справи;
проблеми ефективності методів охорони Заповідника, пропозиції про вдосконалення засобів охорони Заповідника;
проекти планів матеріально-технічного та фінансового забезпечення наукових досліджень;
клопотання про присвоєння працівникам почесних звань та нагород;
подає пропозиції Директору щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників структурних підрозділів Заповідника;
вносить рекомендації Директору щодо створення, ліквідації та реорганізації структурних підрозділів;
розглядає питання щодо рекомендації наукових працівників для їх участі в конкурсах та висування кандидатур на здобуття премій;
надає клопотання про присвоєння співробітникам Заповідника вчених звань;
розглядає інші питання діяльності Заповідника відповідно до законодавства.

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження Міністерством екології та природних ресурсів України.
5.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд  Ради органами управління Заповідника та набувають чинності
після їх затвердження Міністерством екології та природних ресурсів України.
5.3. Протоколи засідань Ради зберігаються як документи суворої звітності.

Виконуючий обов’язки
директора природного Заповідника                                                                                                                                             М. І. Шелюк  

Закладка постоянная ссылка.

Возможность комментирования заблокирована.